Referat af generalforsamling 2017

Tributor Petanque

Referat fra den ordinære generalforsamling søndag den 26. februar 2017 kl. 10.00
i Den gamle Biograf, Fredensborg
Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Valg af referent og stemmetæller(e)
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forslag til ændringer i vedtægter
6. Kassereren (formanden) fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse:
a. Formand – Jørgen Timmann (modtagelig for genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem – Merete Falgren (modtager genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem – Lis Mortensen (modtager genvalg)

8. Valg af to suppleanter
a. Suppleant – Jørgen Jørgensen (modtager genvalg)
b. Suppleant – Peter Nørgaard (modtager genvalg)

9. Valg af medlemmer til udvalg (hvert år)
10. Valg af 2 revisorer (hvert år) og 2 revisorsuppleanter (hvert år)
11. Information om aktiviteter i og uden for Tributor Petanque, Nordsjælland
12. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent. Valg af referent og stemmetæller(e)
Karl Erik blev valgt til dirigent og Karen Margrethe til referent.
Karl Erik kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig.
16 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Ad 2. Formandens beretning

Året 2016 har ligesom foregående år været et aktivitetsmæssigt meget stille og roligt år – alt for stille og for roligt!!!

De nye kunststofbaner ved siden af vores baner har drænet vores muligheder og energi for at søge at skabe andre udadvendte aktiviteter.

Skal jeg være helt ærlig, så skyldes det måske også, at formanden heller ikke i det forgangne år har kunnet lægge ”kalorier” og timer nok i klubarbejdet.

Til trods herfor lever klubben stadig, og vi har fortsat et rimeligt anlæg til vores almindelige motions- og hyggespil.

Medlemssiden

Ikke god … ikke godt … eller vi skal måske se det fra en positiv synsvinkel: Det kunne have været værre!

Medlemssiden i 2016 … Ved årsskiftet 2016/2017 var vi – med lidt god vilje – registreret med 32 betalende medlemmer.

Altså en tilbagegang på et par medlemmer i forhold til året før.

Kommunetilskuddet

Else fik nok en gang vredet nogle kroner ud af kommunekassen. Kr. 2.700,- blev det til, hvilket er beregnet på basis af vort medlemstal.

Klubhus og anlæg

Klubhuset har fortsat lidt under besøg af nogle unge mennesker (vist nok to forskellige grupper), som har beriget os med alskens former for uhumsk affald så som hel- eller halvtomme øl- eller sodavandsdåser / -flasker, chipsposer, cigaretskod, tyggegummi og andre lækkerier. Ting og sager som vi så har måttet rydde væk for selv at kunne komme til.

Vi har igen måttet reparere vort tag.

Vi har en rude smadret.

Banerne har ind imellem været benyttet som racerbane for knallerter, hvorfor vi også har skullet sætte nye snore op på banerne.

Den ene gruppe af unge mennesker rydder nu (næsten) op efter sig, fordi vi har sat kost og skovl ud til dem.

Den anden gruppe er uden for pædagogisk rækkevidde.

Men vi har heldigvis været forskånet for flere indbrud i klubhuset.

Vi fik solgt de gamle lysmaster og lamper, som vi havde fået sponsoreret. Vi fik solgt de to store telte. Det var klubberne Helsingør, Hornbæk, Gribskov og Huseby som aftog godset. Det gav lidt ”luft” inde i huset og lidt kugler i klubbens kasse.

Vores baner vil nok trænge til en renovering i det nye år, hvilket vil kræve lidt indsats fra klubbens medlemmer. Nogle af rammerne skal skiftes ud. En (tidligere) bane skal renses for en sommerlig urskovslignende tilplantning, og klubhuset kunne også trænge til en kærlig hånd.

Formiddagspetanque

Tirsdags- og fredags formiddagene er normalt besøgt af en hård kerne af spillere.

Fredagene er alvorlige rent spilmæssigt!!!

Der spilles nemlig om rødvin!!!

Det er et populært tilløbsstykke.

Jeg tror, at kun orkaner, oversvømmelser, snestorme og juleaften kan få folk til at blive hjemme.

Der er jo ved at være lidt prestige i denne fredags turnering.

Jeg har fornemmet, at fordelingen af rødvinspræmierne har været temmelig ”bred”. Selv jeg har kunnet trække en flaske med hjem.

Som et ekstraordinært og overordentligt vigtigt punkt, men alligevel tilsigtet præsterer Else fortsat – på forunderlig vis – at skabe et overskud ud af disse fredags-vin-turneringer. Det resulterede i – senere på sæsonen – at den gode frue arrangerede en betalt frokost i klubhuset for alle fredags-deltagerne. Mega-hyggeligt …

En kæmpe tak skal lyde til Else og kompagni, som kører denne turnering.

Det får mig til at tænke lidt på, om hvorvidt lidt flere ”hygge” præmie-aktiviteter kunne trække nogle flere af gårde.

Dette skal dog ikke forstås som, at vi skal begynde at bygge op til det rene ludomani.

Søndag formiddagene har været lidt tyndt belagte for så vidt angår spilaktiviteterne. Der har været nogen enkelte, som har mødt frem kl. 10:00 i håbet om at møde nogle ligesindede, så der kunne spilles lidt petanque.

Mandag og onsdag aften og lørdag formiddag var tidspunkter, hvor turneringsspillerne skulle have trænet. Men vi har i 2016 kun haft et par hold (et sekstete og en kvartet i DGI), som har spillet i DGI’s sommerlands turnering. Dette har derfor ikke animeret til nogen større ekstraordinær træningsindsats. Dette skal nok ses i lyset af, at vi heller ikke i 2016 deltog i Dansk Petanque Forbunds AL-sommerlands turnering.

Elses DGI sekstete-hold havde en hel del kampe i deres gruppe og de spiller i 2017 i Gruppe B. Jørgens DGI kvartet-hold havde som ”første-gangs-deltagere” i 2016 nogle relativt nemme modstandere i den nederste gruppe, og holdet rykker derfor op i A-gruppen i 2017.

DGI’s sommerlands turnering for hold ”er skæmmet” af, at almindelige hygge-motions-spillere kan komme ud for at skulle møde DPF divisions- og elitespillere, hvilket medfører store smæk og herved følgende , manglende lyst og motivation hos hygge-spillerne.

Spiller vi også i andre turneringer?

Ja, nogle få af klubbens spillere har enkelte gange bevæget sig udenfor vort reservat og har deltaget i andre klubbers åbne arrangementer.

Steder som Slangerup, Roskilde, Hillerød, Lynge, Hornbæk, Hornbæk Strand, Gilleleje, København, Helsingør, Espergærde, Hvidovre, Karlslunde og Helsingborg har oplevet at se en eller flere spillere fra Tributor på banerne.

I et par af de få turneringer, som jeg selv nåede at deltage i 2016, fik jeg fra gamle bekendte op til flere gange stukket et spørgsmål i hovedet: ”Sig mig, er Tributor Petanque opløst eller gået i stå??!!!”

Hmmmm…..Det sve’ godt nok lidt!!!!

Mit svar har været, at sidste gang jeg var nede på klubbens baner og smide nogle kugler, så HAR jeg set nogle af klubbens medlemmer. De rørte på sig og smed kugler!!!

Der VAR og ER altså fortsat liv i klubben…..

Selvom vi er flere medlemmer, som har nået nogle årgange, hvor det måske ikke er helt sjældent at blive sammenlignet med ”MOSEFUND” eller at være fra ”STENALDEREN”, kan det ikke fjerne lysten fra at komme ud og se og spille petanque. Dejligt, dejligt, men vi skulle bare være lidt flere…

Jeg sagde ved sidste års, og forrige års generalforsamlinger og vil gentage det også i år, at jeg godt kunne ønske mig, at vi i alles og i klubbens (det er jo også os) interesse prøvede at ”sælge” petanquesporten til nærmeste omgivelser, naboer, overboer, genboer, huleboer og andre former for beboere og ”mosefund”, som vi velment synes kunne trænge til frisk luft, motion og en god tur i petanque gruset.

Jeg vil også fremhæve, at i den administrative side lægger en vis fru Andersen fortsat hjem, siddepladser, kaffekander og bageovn til vores bestyrelsesmøder. Elses boller og kager er trækplasteret som lokker Luffe og nu også Peter Nørgaard til møderne.

Dette resulterer blot færre enheder til os andre, men det er da rart at se d’herrer til møderne.

Et ”eksternt” + interne arrangementer

Tributor vandt i 2015 NORDKYST CUP turneringen over Lynge, Hornbæk og Gribskov. Det er en turnering for 10-mands hold, og turneringen var fra starten mens som en opvarmnings turnering til DPF’s Sommerlands turnering.

Vinderen har så aben siddende på skulderen og står som arrangør af turneringen det efterfølgende år.

Turneringen kræver, at man har 10 baner. Det har vi ikke. Vi kunne mobilisere 8 baner. Vi kontraherede derfor med Hornbæk, som velvilligt lagde baner til turneringen i 2016.

Der skete så dette, at vi vandt denne turnering igen. Så det bliver til ”svedetur” i 2017. Luffe har været lidt kreativ, vi laver turneringen hos os selv.

Af interne særlige stævner kan jeg nævne:

Generalforsamlingsstævne,
Midnats-,
Halloween-,
Glögg- og
Jule-turneringerne.
Alle disse turneringer forløb fint med god deltagelse. I et par af turneringerne havde vi også inviteret medlemmerne fra Helsingør Petanque Klub, som mødte overordentligt talrigt op.

Klubmesterskaber blev det heller ikke til i 2016. Formanden vil prøve at se, om der kan findes en eller anden form for alternativ hertil.

Hornbæk Strandpetanque

Denne turnering er lidt speciel, idet vi fast har deltaget i denne fantastisk hyggelige turnering igennem de sidste 10 år. Tributor-holdet (kaldet for Vorterne) brød den ellers ubrudte sejrsrække 9 gange i træk og blev ”kun” nummer 2. Præmien blev EN 6-LITERS FLASKE ROSEVIN, der skulle deles imellem holdets seks deltagere!!!!

Undertegnede lavede dagen efter en fræk aftale med brugsuddeleren i Hornbæk Superbrugsen og fik ”vekslet” denne flaske om til mindre enheder.

Hjemmesiden!!

Der ER så småt ved at ske noget. Jørgen Bo har puslet noget sammen, og nu mangler der kun at han og jeg render sammen og får lagt en færdig plan for klubbens IT-vindue.

Jeg har nu været stort set hele vejen rundt. Er noget eller nogen glemt, så er det – helt ærligt – ikke i nogen ond mening.

Jeg ønsker alle et rigtigt godt petanque-år 2017.

Dette var beretningen for 2016, hvorfor jeg indstiller denne til generalforsamlingens godkendelse.

Med venlig hilsen

p.b.v.
Jørgen Timmann

Formand – endnu
Formandens beretning blev godkendt med applaus.
Ad. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet, der udviser et overskud på kr. 1.935,74. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad 5. Forslag til ændringer i vedtægter
Der var ingen ændringer.
Ad 6. Kassereren (formanden) fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent
Formanden fremlagde budget for 2017, der viser et overskud på ca. 1.850,00. Budgettet blev godkendt.
Ad 7. Valg af bestyrelse:

a. Formand – Jørgen Timmann (modtagelig for genvalg) Jørgen blev genvalgt

b. Bestyrelsesmedlem – Merete Falgren (modtager genvalg) Merete blev genvalgt

c. Bestyrelsesmedlem – Lis Mortensen (modtager genvalg) Lis blev genvalgt

 

Ad 8. Valg af to suppleanter (hvert år)

Suppleant – Jørgen W. Jørgensen (modtager genvalg) Jørgen blev genvalgt
Suppleant – Peter Nørgaard (modtager genvalg) Peter blev genvalgt

Ad 9. Valg af medlemmer til udvalg (hvert år)
Reklame, markedsføring, organisation, sponsorer: Jørgen Timmann

Medlemsinformation: Jørgen Timmann

Vedligeholdelse af baner, klubhus m.v.: Luffe, Jørgen T og Karl Erik
Ad 10. Valg af 2 revisorer (hvert år) og 2 revisorsuppleanter (hvert år)
Per Jørgensen og Ole Pedersen blev genvalgt.

Der blev ikke valgt revisorsuppleanter.

Ad 11. Information om aktiviteter i og uden for Tributor Petanque, Nordsjælland
Tributor stiller med 2 DGI-hold i 2017: 1 sekstete og 1 kvartet.

Tributor vil stille med et Regionalhold/Veteranhold i DPF-regi.
Nordkyst Cup: 23.04.2017

Midnatspetanque: 16.06.2017

Strandpetanque: 01.07.2017

Halloween-petanque: 27.10.2017

Gløgg-petanque: 24.11.2017

Jule-petanque: 10.12.2017
Formanden vil udarbejde Aktivitetskalender for 2017, hvor alle DGI-turneringer er lagt ind og lægge den på vores hjemmeside.
Formanden gav udtryk for at det var ønskværdigt at deltage i turneringer, som ligger længere væk end bare nabokommunerne. Forslag om at sende alle invitationer, som klubben modtager, ud til medlemmerne.

Ad 12. Eventuelt

Årets medlem 2016

Vi tager traditionen op igen, idet vi (nogle i bestyrelsen) har følt, at der er en person i klubben, som bør tildeles den hæder og ære, som retteligen tilkommer vedkommende.

Jeg er rimelig sikker på, at valget trods flere kandidater ikke vil møde modstand.

Vi har en person, som på charmerende og altid yderst positiv vis deltager i klubbens aktiviteter. Jeg har sjældent hørt et NEJ, hvis der har været et behov for en indsats.

Det er et sjældent menneske, som i mangt og meget kunne være et forbillede, ikke kun for klubbens medlemmer men også for andre, som vedkommende på forskellig vis er i kontakt med.

Vedkommende har gjort og gør fortsat på rigtig mange forskellige måder en stor indsats for vores klub.

Dette menneske favner bredt i sin kreativitet, sit vid og altid gode humør.

Dette dejlige menneske er altid rolig og på højde med situationen – også i bogstavelig forstand.

Du har været med fra starten og er næsten at betragte som værende evig ung i såvel væremåde som i tankegang.

KARL ERIK ANDERSEN

Det er med stor glæde, at jeg kan kalde dig for

ÅRETS MEDLEM 2016

Hvilket bliver attesteret i dette Diplom og akkompagneret af en rislen i ganen af ædle dråber vin.

Jeg synes, at Karl Erik fortjener et hurra, et rigtigt Tivoli hurra …

Jeg siger ET, vi råber Hurra

Jeg siger ET-TO, vi råber hurra hurra

Jeg siger ET-TO-TRE, vi råber hurra, hurra hurra

Det skulle være forholdsvis nemt at finde ud af.

Jørgen Timmann, Formand
Forslag om at vi på et kommende medlemsmøde drøfter hvordan vi skaffer nye medlemmer.

Forslag om at oprette et idekatalog.

Forslag til afholdelse af petanquens dag i samarbejde med Nordsjællandske klubber.

Formanden vil i foråret komme med oplæg til ”sjove” petanque-øvelser.

Generalforsamlingen sluttede med at Karl Erik takkede for god ro og orden.
Nivå, den 27. februar 2017

Karen Margrethe Sjølander