Vedtægter

Klubbens navn er Fredensborg Petanque Klub, Nordsjælland.

§ 2 Hjemsted
Fredensborg Petanque Klub
, Nordsjælland er hjemmehørende i Fredensborg Kommune med officiel adresse på Kastanievej 18, 3480 Fredensborg. Klubbens postadres se vil være hos et af klubbens bestyrelsesmedlemmer.

§ 3 Formål
Fredensborg Petanque Klub, Nordsjællands formål er:
a. at fremme interessen for petanquesporten som værende breddeidræt for alle aldersklasser primært i Fredensborg.

b. at fremme og udvikle petanquesporten som eliteidræt for de medlemmer, som måtte ønske at konkurrere på et højere niveau inden for de i petanquesporten officielt etablerede forbund.

c. at udnytte elitearbejdet til at promovere petanquesporten til gavn for klubbens bredde arbejde.

d. at søge tættere kontakter til andre nordsjællandske petanqueklubber med henblik på at styrke det sociale og konkurrencemæssige samarbejde klubbernes medlemmer imellem.

§ 4 Medlemskab
a. Som medlemmer i Fredensborg Petanque Klub, Nordsjælland kan optages alle, der kan tilslutte sig klubbens vedtægter.b. Fredensborg Petanque Klub, Nordsjælland er medlem af Dansk Petanque Forbund (DPF) og Dansk Gymnastik og Idrætsforbund (DGI), hvorfor disse forbunds vedtægter og regler skal overholdes og i fornødent omfang indgå inærværende vedtægt.

§ 6 Øverste myndighed
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Vedtægter for Tributor Petanque 2016_02_21 .doc

§ 7 Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder – med mindst 14 dages varsel samt ved evt. annoncering i en lokalavis i Fredensborg – medlemmerne til den årlige generalforsamling, der skal afholdes i februar måned. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen jf. vedtægterne.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, Valg af referent og stemmetæller(e),
2. Formandens beretning – og evt. beretning fra udvalg,
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab,
4. Behandling af indkomne forslag,
5. Kassereren fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent,
6. Valg af bestyrelse:
a. Formand + 1 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år),
b. Kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år),
7. Valg af to suppleanter (hvert år),
8. Valg af medlemmer til udvalg (hvert år),
9. Valg af 2 revisorer (hvert år) og 2 revisorsuppleanter (hvert år),
10.Information om aktiviteter i og uden for Tributor Petanque, Nordsjælland,
11.Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før afhol-
delse af generalforsamling.
Med mindst 7 dages varsel udsendes endelig dagsorden vedlagt evt. forslag, revideret regnskab, budgetforslag og andre bilag.

§ 8 Stemmeret
Alle klubbens aktive medlemmer over (14) år er stemmeberettigede. Deltagelse i generalforsamlingen kræver betalt kontingent. Kun seniorer (18 år og derover) kan vælges til bestyrelsen.

§ 9 Beslutningsdygtighed ved generalforsamling
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlem-
mer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemme-
lighed bortfalder forslaget. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning. På begæring af mindst ét stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. (Der kan ikke stemmes ved fuldmagt).

Vedtægter for Tributor Petanque 2016_02_21 .doc

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelsen skal ske med mindst 7 dages varsel og med dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere senest 4 uger efter, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har fremsat ønske herom. Anmodningen skal indeholde den ønskede dagsorden og være behørigt underskrevet af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer.

§ 11 Klubbens daglige ledelse
Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer. En formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt klubbens med-
lemmer.
Formand og 1 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Perioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år – for suppleanter 1 år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Formanden og et bestyrelsesmedlem – eller næstformanden og et bestyrelsesmedlem – kan tegne klubben.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og konstituerer sig med næst-
formand og sekretær samt egen/egne repræsentant(er) til klubbens udvalg.
Bestyrelsen udpeger deltagerne til repræsentantskabsmøder i Dansk PetanqueForbund.
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§ 12 Revisorer
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Genvalg kan finde sted.

Vedtægter for Tributor Petanque 2016_02_21 .doc

§ 13 Kontingent
Klubkontingentet fastsættes af generalforsamlingen (- og gælder for det efter-
følgende kalenderår). Seneste betalingsfrist er ultimo januar. Et udtrådt medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent – eller krav på klubbens øvrige midler.
Ved indmeldelse i klubben efter 1. august nedsættes klubkontingentet med 10 % pr. måned for nye aktive medlemmer.
a. Kontingent for aktive medlemmer – juniorer (til og med det 18.fyldte år):
Kontingent i klubben for et år er fastsat til kr. 125,00.
b. Kontingent for aktive medlemmer:
Kontingentet i klubben for et år er fastsat til kr. 300,00 at regne fra og med kalenderåret 2015.

c. Licens-medlemmer:
For de af klubbens medlemmer, som ønsker at tegne klubturnerings-
licens i DPF eller andre forbund må gøre dette for egen regning i henhold til de til enhver tid fastsatte gebyrer af de respektive forbund.
d. Kontingent for passive medlemmer:
Kontingentet i klubben for et år er fastsat til kr. 50,00.

§ 14 Forpligtelser
For Tributor Petanque, Nordsjællands forpligtelser hæftes kun med klubbens formue.

§ 15 Regnskabsår og kapital
Tributor Petanque, Nordsjællands regnskabsår er kalenderåret. I klubbensstartår er regnskabsåret løbende år + efterfølgende kalenderår.
Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter samt fører kassebog og medlemsfortegnelse. Bortset fra en kontant kassebeholdning, der skal være mindst mulig, skal Tributor Petanque, Nordsjællands midler indsættes på konto i et pengeinstitut eller være placeret i risikofri værdipapirer deponeret i et pengeinstitut. Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid ret til at få forevist klubbens regnskaber, herunder kassebilag, kontoudtog og kontanter. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.

§ 16 Interne arbejdsgrupper
Interne arbejdsgrupper er underlagt bestyrelsen. Generalforsamlingen nedsætter hvert år et antal arbejdsudvalg, som skal tage sig af klubbens drift og øvrige forhold. Der vælges hvert år ved generalforsamlingen deltagere til disse arbejdsudvalg. Arbejdsudvalgene refererer deres arbejde og resultater til klubbens bestyrelse. Udvalgenes økonomi skal godkendes af bestyrelsen.
Beskrivelse af de nedsatte arbejdsudvalg plus navne på deltagerne skal tillæg-
ges som bilag til klubbens vedtægter hvert år.
Vedtægter for Tributor Petanque 2016_02_21 .doc

§ 17 Karantæne / eksklusion
Et medlem kan af en enig bestyrelse idømmes karantæne eller ekskluderes, når særlige forhold giver anledning hertil. Pågældende skal først have en advarsel og lejlighed til at udtale sig over for bestyrelsen – og kan kræve sagen forelagt  på førstkommende generalforsamling, dog uden at det har opsættende virkning for bestyrelsens beslutning.

§ 18 Vedtægtsændringer
Til ændring af klubbens vedtægter kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 19 Opløsning af klubben
Klubben kan opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær general-
forsamling. Dog kræves det, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling med de eneste punkter på dagsordenen:1. Valg af dirigent
2. Opløsning af klubben.
Til opløsning af klubben gælder her almindeligt stemmeflertal.
Ved opløsning af klubben skal eventuelle aktiver tilfalde almennyttigt børne- og ungdomsarbejde i Nordsjælland.
Således vedtaget på Tributor Petanque, Nordsjællands ordinære generalforsamling den 21. februar 2016.

I bestyrelsen:

Jørgen Timmann
Formand

Karin Nyvang
Kasserer

Else Andersen
Bestyrelsesmedlem

Oluf Jensen
Bestyrelsesmedlem

Merete Falgren
Bestyrelsesmedlem

Lis Mortensen
Bestyrelsesmedlem

Karen Margrethe
Sjølander

Bestyrelsesmedlem
Dirigent:Karl Erik Andersen