Vedtægter

Vedtægter for Fredensborg Petanque Klub

§ 1Navn

Klubbens navn er Fredensborg Petanque Klub.

§ 2Hjemsted

Fredensborg Petanque Klub er hjemmehørende i Fredensborg Kommune med officiel adresse på Kastanievej 18, 3480 Fredensborg. Klubbens postadresse vil være hos et af klubbens bestyrelsesmedlemmer.

§ 3Formål

Fredensborg Petanque Klubs formål er:

 1. at fremme interessen for petanquesporten som værende breddeidræt for alle aldersklasser primært i Fredensborg.
 2. at søge tættere kontakter til andre nordsjællandske petanqueklubber med henblik på at styrke det sociale og konkurrencemæssige samarbejde klubbernes medlemmer imellem.
§ 4Medlemskab

 1. Som medlemmer i Fredensborg Petanque Klub kan optages alle, der kan tilslutte sig klubbens vedtægter.
 2. Fredensborg Petanque Klub kan søge medlemskab af Dansk Petanque Forbund (DPF) og Dansk Gymnastik og Idrætsforbund (DGI), samt eventuelt andre relevante forbund, hvis klubben finder dette hensigtsmæssigt for klubbens aktiviteter. Om nødvendigt skal disse forbunds vedtægter og regler overholdes og i fornødent omfang indgå i nærværende vedtægt.
§ 5Aktivitetsbegrænsning

 1. Klubbens medlemmer kan frit deltage i andre ikke-licens krævende turneringer i en anden klubs navn (forudsat medlemskab af denne klub).
§ 6Øverste myndighed

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 7Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder – med mindst 14 dages varsel samt ved evt. annoncering i en lokalavis i Fredensborg – medlemmerne til den årlige generalforsamling, der skal afholdes i februar måned. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen jf. vedtægterne.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, Valg af referent og stemmetæller(e),
 2. Formandens beretning – og evt. beretning fra udvalg,
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab,
 4. Behandling af indkomne forslag,
 5. Kassereren fremlægger budget for fastlæggelse af kontingent,
 6. Valg af bestyrelse:

a.    Formand + 1 bestyrelsesmedlem (i ulige år),

b.    Kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år),

 1. Valg af 1 suppleant (hvert år),
 2. Valg af medlemmer til udvalg (hvert år),
 3. Valg af 2 revisorer (hvert år) og 2 revisorsuppleanter (hvert år),
 4. Information om aktiviteter i og uden for Fredensborg Petanque Klub,
 5. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før afholdelse af generalforsamling.

Med mindst 7 dages varsel udsendes endelig dagsorden vedlagt evt. forslag, revideret regnskab, budgetforslag og andre bilag.

§ 8Stemmeret

Alle klubbens aktive medlemmer over 14 år er stemmeberettigede. Deltagelse i generalforsamlingen kræver betalt kontingent. Kun seniorer (18 år og derover) kan vælges til bestyrelsen.

§ 9Beslutningsdygtighed ved generalforsamling

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages lodtrækning.

På begæring af mindst 1 stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt.

Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. (Der kan ikke stemmes ved fuldmagt).

§ 10Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelsen skal ske med mindst 7 dages varsel og med dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere senest 4 uger efter, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har fremsat ønske herom. Anmodningen skal indeholde den ønskede dagsorden og være behørigt underskrevet af 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer.

§ 11Klubbens daglige ledelse

Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer.

1 formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt klubbens medlemmer.

Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Perioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år – for suppleanter 1 år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem – eller næstformanden og 1 bestyrelsesmedlem – kan tegne klubben.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og konstituerer sig med næstformand og sekretær samt egen/egne repræsentant(er) til klubbens udvalg.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§ 12Revisorer

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Genvalg kan finde sted.

§ 13Kontingent

Klubkontingentet fastsættes af generalforsamlingen (- og gælder for det efterfølgende kalenderår). Seneste betalingsfrist er ultimo januar. Et udtrådt medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent – eller krav på klubbens øvrige midler.

Ved indmeldelse i klubben efter 1. august nedsættes klubkontingentet med 10 % pr. måned for nye aktive medlemmer.

a.    Kontingent for aktive medlemmer –  juniorer (til og med det 18. fyldte år):

Kontingent i klubben for 1 år er fastsat til kr. 125,00.

 1. Kontingent for aktive medlemmer:

Kontingentet i klubben for 1 år er fastsat til kr. 300,00 at regne fra og med kalenderåret 2015.

 1. Licens-medlemmer:

Fredensborg Petanque Klub er ikke medlem af Dansk Petanque Forbund (DPF), hvilket medfører at klubbens medlemmer ikke kan opnå licens hos DPF, medmindre at medlemmet er medlem af en anden klub, som ER medlem af DPF. Medlemmet vil dermed repræsentere denne klub via sin licens.

d.    Kontingent for passive medlemmer:

Kontingentet i klubben for 1 år er fastsat til kr. 50,00.

§ 14Forpligtelser

For Fredensborg Petanque Klubs forpligtelser hæftes kun med klubbens formue.

§ 15Regnskabsår og kapital

Fredensborg Petanque Klubs regnskabsår er kalenderåret. I klubbens startår er regnskabsåret løbende år + efterfølgende kalenderår.

Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter samt fører kassebog og medlemsfortegnelse. Bortset fra en kontant kassebeholdning, der skal være mindst mulig, skal Fredensborg Petanque Klubs midler indsættes på konto i et pengeinstitut eller være placeret i risikofri værdipapirer deponeret i et pengeinstitut. Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid ret til at få forevist klubbens regnskaber, herunder kassebilag, kontoudtog og kontanter.

Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.

§ 16Interne arbejdsgrupper

Interne arbejdsgrupper er underlagt bestyrelsen. Generalforsamlingen nedsætter hvert år et antal arbejdsudvalg, som skal tage sig af klubbens drift og øvrige forhold. Der vælges hvert år ved generalforsamlingen deltagere til disse arbejdsudvalg. Arbejdsudvalgene refererer deres arbejde og resultater til klubbens bestyrelse. Udvalgenes økonomi skal godkendes af bestyrelsen.

Beskrivelse af de nedsatte arbejdsudvalg plus navne på deltagerne skal tillægges som bilag til klubbens vedtægter hvert år.

§ 17Karantæne / eksklusion

Et medlem kan af en enig bestyrelse idømmes karantæne eller ekskluderes, når særlige forhold giver anledning hertil. Pågældende skal først have en advarsel og lejlighed til at udtale sig over for bestyrelsen – og kan kræve sagen forelagt på førstkommende generalforsamling, dog uden at det har opsættende virkning for bestyrelsens beslutning.

§ 18Vedtægtsændringer

Til ændring af klubbens vedtægter kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 19Opløsning af klubben

Klubben kan opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Dog kræves det, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling med de eneste punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Opløsning af klubben.

Til opløsning af klubben gælder her almindeligt stemmeflertal.

Ved opløsning af klubben skal eventuelle aktiver tilfalde almennyttigt børne-

og ungdomsarbejde i Nordsjælland.

Således vedtaget på Fredensborg Petanque Klubs ordinære generalforsamling den 17. februar 2019.

I bestyrelsen:

Jørgen Timmann

Formand

Karin Nyvang

Kasserer

Else Andersen

Bestyrelsesmedlem

   

 

Merete Falgren

Bestyrelsesmedlem

 Karen Margrethe

Sjølander

Bestyrelsesmedlem